Съобщения

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 • От 17.05.2021г. до 28.05.2021г.  ще се спазва графика за присъствие, утвърден със заповед на директора, както следва:

ПГ, I – IVклас, VIVII  клас в присъствена форма

V клас в обучение от разстояние в електронна среда

 • На 20.05.2021г ще се проведе училищен спортен празник/ присъствено и онлайн/ . Моля, следете за информация в сайта на училището и в Школо, за да се информирате за програмата
 • 19.05.2021г и 21.05.2021г ще бъдат неучебни и неприсъствени дни за всички ученици, съгласно заповед на министъра на МОН, поради провеждане на ДЗИ
 • 24 и 25 май 2021г ще бъдат неучебни и неприсъствени дни за учениците, съгласно заповед на министъра на МОН
 • Учебните занятия ще продължат на 26.05.2021г.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

Математическото състезание „Математика за всеки“

За родителите на ученици в IV клас

Документи за участие в Математическото състезание „Математика за всеки“ ще се подават от 05.05.2021 г. до 17:00 часа на 12.05.2021 година. След този час системата ще бъде недостъпна.

Документи за участие в състезанието:

• Заявление (по образец-на сайта на МГ, Пловдив) – подава се единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.

• Декларация за информираност и съгласие (по образец- на сайта на МГ, Пловдив).

Попълнените заявление за участие и декларация за информираност и съгласие се изпращат по електронен път на адрес: priem@omg-bg.com или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) от директорите на училищата.

Родителят/настойникът/попечителят ще получи входящ номер на подаденото заявление по съответния електронен път на подаване.

Регламент на Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще намерите на сайта на МГ, Пловдив и на МОН.

Съобщение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,  

Работно време на комисията за насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства, на 19.05.2021 г.

Във връзка с провеждането на Държавен зрелостен изпит по български език и литература на 19.05.2021 г., Ви информираме, че комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще приема заявления от 14.00 до 17.00 часа.

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка с  протокол № 11/ 25.08.2021г на Педагогическия съвет и заповед № РД-10-1417/ 07.05.2021г на Директора на ОУ“Кочо Честеменски“, ви информирам за следното:

 •  11.05.2021 г. ще бъде неучебен, но присъствен ден във връзка с честване на патронния празник на училището
 • Всички деца и ученици от ПГ, I – VII клас  в ОУ“Кочо Честеменски“ ще участват в дейности и мероприятия, организирани от класните ръководители, както следва:
 • ПГ, I – IVклас от 8.00ч.  до 13.00ч. След обяд няма да се провеждат занимания  в ГЦОУД
 • V- VII клас от 8.00ч до 10.00 ч.
 • Ще се спазва графика за присъствие, утвърден със заповед на директора:

ПГ, I – IVклас, V VI клас в присъствена форма

VII клас в обучение от разстояние в електронна среда

 • Учебните занятия ще продължат на 12.05.2021г.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-01-274/29.04.2021г на Министъра на здравеопазването,   Ви информирам за следното:

 • 1. Присъственият учебен процес за учениците от V  до VII клас се осъществява, при спазване на следния график:

а/ на 05.05.2021г и 07.05.2021г- присъствено се обучават учениците от V клас

б/ от 10.05.2021г до 14.05.2021г- присъствено се обучават учениците от V и VI клас

в/ от 17.05.2021г до 28.05.2021г – присъствено се обучават учениците от VI и VII клас

 • 2. За целия период присъствено се обучават  учениците от I- IV клас и ПГ
 • 3. При издаване на нова заповед ще бъдете уведомени допълнително

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

ЗАПОВЕД № РД-10-1351/27.04.2021г.

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31 ал.1 т.2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 154, ал.1 и ал.2 от КТ‘, чл. 7, ал. 7  от Наредба  за организация на дейностите в училищното образование, решение на Министерски съвет за официалните празници през 2021г

ОБЯВЯВАМ

 1. Дните са  неучебен и неприсъствени за всички деца и ученици от ПГ, I – VII клас в ОУ“Кочо Честеменски“, както и за педагогически и непедагогически персонал
 • 30 Април (петък) – Официален почивен ден. Разпети Петък.
 • 1 Май (събота)  Ден на труда и на международната работническа солидарност – Официален национален празник.
 • 2 май (неделя) – Великден
 • 3 май (понеделник) – официален почивен ден
 • 4 май (вторник) – официален почивен ден
 • 6 май/ четвъртък/-Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
 • Учебните занятия ще продължат на 05.05.2021г.и на 07.05.2021г

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Донка Йочева- ЗДУД и  Мария Илчевска- ЗДУД.

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия персонал, класовете и групите за сведение и изпълнение.

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

30 Април (петък) – Официален почивен ден. Разпети Петък.

– Почивни дни през месец Май 2021
1 Май (събота)  Ден на труда и на международната работническа солидарност – Официален национален празник.
2 май (неделя) – Великден
3 май (понеделник) – официален почивен ден