I клас

 

Уважаеми родители,

Във връзка с провеждането на Национално външно оценяване по математика на учениците от VII клас  в ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив на 17.06.2020г. Ви уведомяваме, че записването на приетите ученици на второ класиране ще се осъществява в деловодството на училището за периода от 18.06.2020г. до 19.06.2020г. вкл. от 08:00 до 16:00 часа при спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19.

За записване на новоприетите ученици родителите представят следните документи:

 1. Заявление за записване на ученик в първи клас за учебната 2020/2021г. /по образец/ Заявлението се генерира от електронната система за кандидатстване за първи клас в общинските училищата на територията на град Пловдив.
 2. Копие от удостоверение за раждане на детето и на братята/сестрите (оригинал за сверяване).
 3. Документ от ГРАО за настоящ адрес ( само ако не се прилага автоматична проверка).
 4. Документ от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП- за детето, кандидатстващо за прием;
 5. Копие от Експертно решение на ТЕЛК,ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50 %.
 6. Копия/копие от актовете/акта за смърт на родителите/родителя.
 7. Удостоверение за завършена подготвителна група. Задължително в ОРИГИНАЛ.
 8. Писмена декларация от родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало Подготвителна група.
 9. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство.
 10. Писмена декларация, удостоверяваща осиновяването.

На място в деловодството на училището при записване на класираните ученици родителите ще попълнят и декларация- съгласие за съхранение и обработка на личните им данни при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.


Прием Първи клас 2020 г.

Уважаеми родители, 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19 Ви информираме, че документи за записване на приетите в първи клас за учебната 2020/2021г.  деца ще се приемат в деловодството на училището при следния график:

От 04.06.2020г. до 09.06.2020г. от 08:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа. 

В сградата на училището няма да бъдат допускани родители без лични предпазни средства-защитна маска и/или шлем за лице.

Родителите и/или придружителите могат да изчакват реда си в двора на училището при спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м. С цел избягване струпването на хора  в деловодството на училището ще се допуска само по един родител/ настойник на дете. 

За записване на новоприетите ученици родителите представят следните документи:

 1. Заявление за записване на ученик в първи клас за учебната 2020/2021г. /по образец/ Заявлението се генерира от електронната система за кандидатстване за първи клас в общинските училищата на територията на град Пловдив. 
 2. Копие от удостоверение за раждане на детето и на братята/сестрите (оригинал за сверяване).
 3. Документ от ГРАО за настоящ адрес ( само ако не се прилага автоматична проверка).
 4. Документ от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП- за детето, кандидатстващо за прием;
 5. Копие от Експертно решение на ТЕЛК,ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50 %.
 6. Копия/копие от актовете/акта  за смърт на родителите/родителя.
 7. Удостоверение за завършена подготвителна група. Задължително в ОРИГИНАЛ.
 8. Писмена декларация от родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало Подготвителна група.
 9. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство.
 10. Писмена декларация, удостоверяваща осиновяването.

На място в деловодството на училището при записване на класираните ученици родителите ще попълнят и декларация- съгласие за съхранение и обработка на личните им данни при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.


График на дейностите за приемане на ученици в първи клас за 2021 г. ТУК

Приета е Наредба за прием в първи клас и може да бъде намерена на този адрес: https://priem.plovdiv.bg/regulatories

Нови правила за прием в първи клас през 2019 г.

Заповед за утвърден училищен план-прием на ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив за учебната 2021-2022 г. – ЗАПОВЕД

 


КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 Г.

Уважаеми родители,

Съгласно Графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2020/2021 година, срокът за обявяване на свободните места за първото класиране е 27.04.2020 г. От същата дата ще стартира и онлайн подаването на заявления за участие в първото класиране, което ще се проведе на 03.06.2020 г.

Важно е да знаете, че по-ранното подаване на заявления за участие не носи никакво предимство. Трябва само да бъде спазен крайният срок за подаването на онлайн заявленията е 01.06.2020 г.

За родителите, които нямат интернет или се затрудняват с онлайн въвеждането на данните, срокът за подаване на заявления на хартиен носител е 29.05.2020 г. Те трябва да подадат заявлениe по образец ( Приложение №1 към Наредбата ) в училището, което им е първо желание.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.