За родителите на ученици в IV клас

Документи за участие в Математическото състезание „Математика за всеки“ ще се подават от 05.05.2021 г. до 17:00 часа на 12.05.2021 година. След този час системата ще бъде недостъпна.

Документи за участие в състезанието:

• Заявление (по образец-на сайта на МГ, Пловдив) – подава се единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.

• Декларация за информираност и съгласие (по образец- на сайта на МГ, Пловдив).

Попълнените заявление за участие и декларация за информираност и съгласие се изпращат по електронен път на адрес: priem@omg-bg.com или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) от директорите на училищата.

Родителят/настойникът/попечителят ще получи входящ номер на подаденото заявление по съответния електронен път на подаване.

Регламент на Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще намерите на сайта на МГ, Пловдив и на МОН.