На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31 ал.1 т.2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 154, ал.1 и ал.2 от КТ‘, чл. 7, ал. 7  от Наредба  за организация на дейностите в училищното образование, решение на Министерски съвет за официалните празници през 2021г

ОБЯВЯВАМ

  1. Дните са  неучебен и неприсъствени за всички деца и ученици от ПГ, I – VII клас в ОУ“Кочо Честеменски“, както и за педагогически и непедагогически персонал
  • 30 Април (петък) – Официален почивен ден. Разпети Петък.
  • 1 Май (събота)  Ден на труда и на международната работническа солидарност – Официален национален празник.
  • 2 май (неделя) – Великден
  • 3 май (понеделник) – официален почивен ден
  • 4 май (вторник) – официален почивен ден
  • 6 май/ четвъртък/-Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
  • Учебните занятия ще продължат на 05.05.2021г.и на 07.05.2021г

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Донка Йочева- ЗДУД и  Мария Илчевска- ЗДУД.

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия персонал, класовете и групите за сведение и изпълнение.

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

30 Април (петък) – Официален почивен ден. Разпети Петък.

– Почивни дни през месец Май 2021
1 Май (събота)  Ден на труда и на международната работническа солидарност – Официален национален празник.
2 май (неделя) – Великден
3 май (понеделник) – официален почивен ден