Допълнително ще ви представим подробен график по дни и часове за седмиците по точка 2 и точка 3 от  З А П О В Е Д № РД09-3472/ 27.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката.