В изпълнение на чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, на чл. 140, ал. 1 и чл. 142, ал. 4 от Наредбата за приобщаващото образование, Приложение № 2 към заповед РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в осми клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам, РЕПЛРДУСОП ще извършва насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 05.05.2021 г. (сряда) до 21.05.2021 г. (петък) в СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив, намиращ се на ул. „Прохлада“ № 1, както следва:

За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

07.05.2021 г. (петък)                      09.00 – 16.30 ч. /за ученици от ЦСОП – Пловдив/

10.05.2021 г. (понеделник)             09.00 – 16.30 ч. /за ученици от СУ за УУС „проф. Д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив/

11.05.2021 г. (вторник)                 09.00 – 16.30 ч.

12.05.2021 г. (сряда)                     09.00 – 16.30 ч.

13.05.2021 г. (четвъртък)               09.00 – 16.30 ч.

14.05.2021 г. (петък)                     09.00 – 16.30 ч.

17.05.2021 г. (понеделник)            09.00 – 16.30 ч.

18.05.2021 г. (вторник)                  09.00 – 16.30 ч.

19.05.2021 г. (сряда)                      09.00 – 16.30 ч.

20.05.2021 г. (четвъртък)               09.00 – 16.30 ч.

21.05.2021 г. (петък)                      09.00 – 12.00 ч.