УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31 ал.1 т.2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 7, ал. 7  от Наредба  за организация на дейностите в училищното образование, Заповед за графика на учебното време на МОН № РД09-3472/27.11.2020 г.  и Заповед №  РД-10-1219/01.03.2021г.на директора на ОУ“Кочо Честеменски“.

  1.  03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. са определени за пролетна ваканция .
  2. Дните са  неучебен и неприсъствени за всички деца и ученици от ПГ, I – VII клас    в ОУ“Кочо Честеменски“.
  3. Учебните занятия ще продължат на 12.04.2021г.
  4. Графикът за присъствено или обучение от разстояние в електронна среда ще ви бъде предоставен след получаване на заповед от МОН

Бъдете здрави!    

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“