Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31 ал.1 т.2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 7, ал. 7 ...