Следваме традиции, създаваме мечти!

Новини

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  • От 17.05.2021г. до 28.05.2021г.  ще се спазва графика за присъствие, утвърден със заповед на директора, както следва:

ПГ, I – IVклас, VIVII  клас в присъствена форма

V клас в обучение от разстояние в електронна среда

  • На 20.05.2021г ще се проведе училищен спортен празник/ присъствено и онлайн/ . Моля, следете за информация в сайта на училището и в Школо, за да се информирате за програмата
  • 19.05.2021г и 21.05.2021г ще бъдат неучебни и неприсъствени дни за всички ученици, съгласно заповед на министъра на МОН, поради провеждане на ДЗИ
  • 24 и 25 май 2021г ще бъдат неучебни и неприсъствени дни за учениците, съгласно заповед на министъра на МОН
  • Учебните занятия ще продължат на 26.05.2021г.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

Математическото състезание „Математика за всеки“

За родителите на ученици в IV клас

Документи за участие в Математическото състезание „Математика за всеки“ ще се подават от 05.05.2021 г. до 17:00 часа на 12.05.2021 година. След този час системата ще бъде недостъпна.

Документи за участие в състезанието:

• Заявление (по образец-на сайта на МГ, Пловдив) – подава се единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.

• Декларация за информираност и съгласие (по образец- на сайта на МГ, Пловдив).

Попълнените заявление за участие и декларация за информираност и съгласие се изпращат по електронен път на адрес: priem@omg-bg.com или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) от директорите на училищата.

Родителят/настойникът/попечителят ще получи входящ номер на подаденото заявление по съответния електронен път на подаване.

Регламент на Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще намерите на сайта на МГ, Пловдив и на МОН.

Съобщение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,  

Работно време на комисията за насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства, на 19.05.2021 г.

Във връзка с провеждането на Държавен зрелостен изпит по български език и литература на 19.05.2021 г., Ви информираме, че комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще приема заявления от 14.00 до 17.00 часа.

Събития

Съобщение

Скъпи родители, разчитаме на разбиране от Ваша страна като отговорни и съпричастни наши партньори. Обръщаме се към Вас с молба при най-леки симптоми (хрема, кашлица или температура, дори леко неразположение) на Вашето дете да се обадите на класния ръководител. Личният Ви лекар ще прецени дали детето Ви може да посещава училище. Поддържайте непрекъсната връзка с нас, за да Ви бъдем максимално полезни.

 Ще успеем, но заедно!

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

ПОКАНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 06.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I б клас с класен ръководител Десислава Герчева от 18.00 часа.

На 07.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I г клас с класен ръководител Радостина Иванова от 18.00 часа.

На 08.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I в  клас с класен ръководител Десимира Миланова от 18.00 часа.

На 09.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I а клас с класен ръководител Теодорка Геленчева от 18.00 часа.

Очакваме Ви!

1.      Продължителност на провежданите онлайн часове:

*       20  /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – преди обяд.

*    30 /тридесет/ минути за учениците от прогимназиален етап V – VII клас – преди обяд.

*    Продължителност на провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден: 20 /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – след обяд.

2.      Дневен режим начален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.20

2 час 8.30 – 8.50

3 час 9.20 – 9.40

4 час 9.50  – 10.10

5 час 10.20 – 10.40

6 час 10.50 – 11.10

7 час 11.20 – 11.40

3.      Дневен режим прогимназиален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.40 – 9.10

3 час 9.40 – 10.10

4 час 10.20  – 10.50

5 час 11.00 – 11.30

6 час 11.40 – 12.10

7 час 12.20 – 12.50

 8 час 13.00 – 13.30

1.      Дневен режим на  провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден:

1 час самоподготовка 14.00 – 14.20

2 час самоподготовка 14.30 – 14.50

3 час занимания по интереси 15.00 – 15.20

4 час занимания по интереси 15.30  – 15.50

Съобщение

На 05.09.2019г. /четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на V „В“ клас.
На 09.09.2019г. /понеделник/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на на V „А“, „Б“ и „Г“ клас.