Училищни документи 2018/2019

График за дежурството на учителите през първия срок на 2018/2019 г. учебна година ТУК

График за ФУЧ и часовете по СИП през първия срок на учебната 2018/2019 г. ТУК

График за провеждане на контролните и класни работи през първия учебен срок на учебната 2018/2019 година ТУК

Разпределение и график на модулното обучение за допълнителен час по ФВС ТУК

Разпределение на учебните часове по спортни дейности за уч. 2018/2019 г ТУК

 • График за  консултиране на родители и ученици и работа с училищна документация ТУК
 • График за консултации  на учениците по учебни предмети през първия  срок на учебната 2018/2019 г.ТУК
 • Годишен план на училището за учебната 2018/2019 г. ТУК
 • Училищна политика за противодействие на училищния тормоз ТУК
 • Програма за целодневна организация на учебния ден ТУК
 • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи ТУК
 • Програма за превенция за ранно напускане на училище ТУК
 • Дневен режим в ОУ „Кочо Честеменски“ за учебната 2018/2019 година ТУК
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз ТУК
 • Единни правила за служители, ученици и родители на, свързани със случаите на тормоз ТУК
 • Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни ТУК
 • Училищни учебни планове за 2018/2019 година ТУК
 • Заповед за формите на обучение в ОУ „Кочо Честеменски“  учебната 2018/2019 година – ТУК
 • График на учебното време за учебната 2018/2019 година – ТУК