Новини

Съобщение

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, т. 7 от Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и заповед № РД09-4465/ 17.11.2021г на министъра на образованието и науката и Указ № 245 от 14 септември 2021г на президента на РБългария за насрочване на избори за Народно събрание:

 • Преустановява се присъствения учебен процес на 22.11.2021г за всички ученици и учители от I-VII клас в ОУ “Кочо Честеменски“;
 • На 22.11.2021г за учениците от I-VII клас  се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии;
 • Административният и помощен персонал работят присъствено;
 • Подготвителната група има присъствен учебен процес.

ДНЕВЕН РЕЖИМ В ОРЕС

На учениците от I клас до VII клас в ОУ ”Кочо Честеменски” , които ще се
обучават в условия на обучение от разстояние в електронна среда, от 28.10.2021 г.

 1. Дневен режим в начален етап в ОУ”Кочо Честеменски”, гр. Пловдив в условия на обучение от разстояние в електронна среда:

1 час 8.00 – 8.20

2 час 8.40 – 9.00

3 час 9.40 – 10.00

4 час 10.20  – 10.40

5 час 11.00 – 11.20

6 час 11.40 – 12.00

7 час 12.20 – 12.40

 • Дневен режим в прогимназиален етап в ОУ”Кочо Честеменски”, гр. Пловдив в условия на обучение от разстояние в електронна среда:

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.40 – 9.10

3 час 9.40 – 10.10

4 час 10.20  – 10.50

5 час 11.00 – 11.30

6 час 11.40 – 12.10

7 час 12.20 – 12.50

8 час 13.00 – 13.30

 • Дневен  режим на  провежданите в условия на обучение от разстояние в електронна среда дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден:
 1. час организиран отдих и физическа активност 13.00 – 13.20
 2. час организиран отдих и физическа активност 13.30 – 13.50
 3. час самоподготовка 14.00 – 14.20
 4. час самоподготовка 14.30 – 14.50
 5. час занимания по интереси 15.20 – 15.40
 6. час занимания по интереси 15.50 – 16.10

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

за организацията на учебния процес  в училищата на територията на общините : Пловдив, Сопот, Асеновград, Марица от четвъртък – 28.10.2021 г. 

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от  Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената актуална информация от РЗИ – Пловдив за 14-дневната заболеваемост в общините на територията на Пловдивска област:

 1. В общините: Пловдив, Сопот, Асеновград, Марица

се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Съобщение

Здравейте,

Молим следното съобщениие да бъде качено в сайта на училището.


Доставките по училищните схеми“Училищно мляко “ и „Училищен плод“ ще бъдат прекратени от 22.10.2021 г до 04.11.2021 г.включително, същите ще бъдат раздадени в следващи периоди, за което ще ви уведомим предварително с променения   график.


С уважение,

„Експрес – Д“ 

Важно съобщение!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с епидемичната обстановка в ОУ”Кочо Честеменски”, на основание Заповед № РД-09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01- 891/20.10.2021г. на директор на РЗИ Пловдив,  Ви информирам за следното:

 ПериодКлас
Обучение от разстояние в електронна средаот 22.10.2021г. до 28.10.2021г. включителноI а, I б, II в, II г, III б, III в, IV а, IV б,IV в, VII а, VII б, VII в  
Обучение от разстояние в електронна средаот 29.10.2021г. до 04.11.2021г. включителноI в, II а,II б,III а,V a, V б,V в,VI а, VI б, VI в, VI г,VII г  

Дневен режим начален етап при обучение от разстояние в електронна среда:

Час/междучасиеУчебен час
1 час8:00 – 8:20
2 час8:50 – 9:10
Голямо междучасие9:10 – 10:00, 50 минути
3 час10:00 – 10:20
4 час10:50 – 11:10
5 час11:40 – 12:00
6 час12:30 – 12:50
7 час13:20 – 13:40

Дневен режим на група за целодневна организация на учебния ден при обучение от разстояние в електронна среда:

Час/междучасиеУчебен час 
1 часорганизиран отдих и физическа активност13.50 – 14:10  
2 часорганизиран отдих и физическа активност           14:20-14:40
3 чассамоподготовка14:50 -15:10
4 чассамоподготовка15:20 – 15:40
Голямо междучасие15:40 – 16:10, 50 минути15:40 – 16:10
5 часзанимания по интереси16:10 – 16:30
6 часзанимания по интереси16:40 – 17:00

Дневен режим прогимназиален  етап при обучение от разстояние в електронна среда:

Час/междучасиеУчебен час
1 час8:00 – 8:30
2 час8:50 – 9:20
Голямо междучасие9:20 – 10:00, 40 минути
3 час10:00 – 10:30
4 час10:50 – 11:20
5 час11:40 – 12:10
6 час12:30 – 13:00
7 час13:20 – 13:50
8 час14:10 – 14:40

Съобщение

Във връзка с епидемичната обстановка в ОУ”Кочо Честеменски”, Ви информирам за следното:

·          На 20.10.2021г учебният процес е обезпечен.

·         Има два карантинирани класа и двама учители:

–          II а клас от 19.10.2021 до 23.10.2021г. включително по предписание на РЗИ-Пловдив;

–          VII г клас от 19.10.2021 г. до 24.10.2021 г. включително по предписание на РЗИ-Пловдив.

·         Обучението за II а клас и VII г клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

·         Има трима учители в отпуск по болест.

Съобщение

Във връзка с епидемичната обстановка, Ви информираме за следното:

· На 13.10.2021 г. учебният процес е обезпечен.

· Има двама карантинирани ученици от IV „б“ клас и VII „г“ клас и един учител отсъстващ по болест.