Новини

ПОКАНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 06.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I б клас с класен ръководител Десислава Герчева от 18.00 часа.

На 07.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I г клас с класен ръководител Радостина Иванова от 18.00 часа.

На 08.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I в  клас с класен ръководител Десимира Миланова от 18.00 часа.

На 09.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I а клас с класен ръководител Теодорка Геленчева от 18.00 часа.

Очакваме Ви!

Ръководство за кандидатстване онлайн; първи и втори етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че в профила на учениците в електронната платформаhttps://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн.
Напомняме, че срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 03.07.2020 г. –07.07.2020 г.
Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя.
Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 13.07.2020 г.
Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.
След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.
Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.
Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.
Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.  

Съобщение

                УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 Успешно приключи приема на ученици в първи клас за учебната 2020-2021год.

 Можете да се запознаете с разпределение на детето ви в съответния клас  в деловодството на ОУ“Кочо Честеменски“ всеки работен ден от 8.00ч до 16.30ч при спазване на противоепидемичните мерки за намаляване на разпространението на COVID -19.

Във връзка със спазване на Закон за защита на личните данни, не може да получите информация по телефон или имейл, затова се налага тази организация.

Моля, следете сайта на ОУ“Кочо Честеменски“, защото предстои публикуване на информация за провеждане на родителска среща.

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

29 юни – ден на безопасността на движение по пътищата

Днес е 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата. УКБДП Ви представя две презентации, изготвени от ученици от ОУ „Кочо Честеменски“ във връзка с безопасното поведение на децата в обществения транспорт.

В това видео ще откриете съвети от Държавната агенция Безопасност на движението по пътищата за безопасно и отговорно придвижване на участниците в движението.

Важно

Уважаеми седмокасници,

Уважаеми родители,

Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, учениците в присъствието на родител или настойник могат да се запознаят с проверената си изпитна работа по български език и литература и математика в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи на 01.07.2020 г. от 09.00 часа до 17.30 часа в Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №1.

Ученикът и неговият родител/настойник се запознават със сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор чрез влизане в системата. Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение. Не се допуска разглеждане на изпитни работи на други ученици.  

Спазват се въведените противоепидемични мерки, действащи към 01.07.2020 г.

Важно

В изпълнение на заповед РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 г. и заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., в спешен порядък следва да уведомите родителите на учениците от повереното Ви училище, че сте получили от председателя на комисията препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Моля да информирате родителите, че учениците, следва да се запишат до 03.07.2020 г. до 17.00 часа в училището, в което са насочени, като представят оригинал на подадените документи към Комисията в РУО – Пловдив и свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Важно

Уважаеми седмокласници, 

Уважаеми родители,

В раздел „Прием“ е публикувана актуализирана таблица за утвърдения държавен план-прием в 8 клас в неспециализираните училища на област Пловдив за учебната 2020/2021 г., в която са добавени колони 11.1 и 11.2 с квоти за момчета и момичета, както и държавен план-прием на преобразуваното със заповед на министъра на образованието и науката Обединено училище „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив.