На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, т. 7 от Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и заповед № РД09-4465/ 17.11.2021г на министъра на образованието и науката и Указ № 245 от 14 септември 2021г на президента на РБългария за насрочване на избори за Народно събрание:

  • Преустановява се присъствения учебен процес на 22.11.2021г за всички ученици и учители от I-VII клас в ОУ “Кочо Честеменски“;
  • На 22.11.2021г за учениците от I-VII клас  се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии;
  • Административният и помощен персонал работят присъствено;
  • Подготвителната група има присъствен учебен процес.