Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Основно училище „Кочо Честеменски”, гр.
Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: Училищен павилион за продажба на закуски и безалкохолни напитки с площ от 18,00 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Севастопол“ № 28, разложен в двора на ОУ „Кочо Честеменски“. Начална наемна цена: 180 лв. без ДДС. Срок на договора за наем – 5 години. Закупуването на документите за участие е от 08.10.2021 г. до 21.10.2021 г. включително,след заплащане на конкурсните книжа от 50 лева побанкова сметка на ОУ „Кочо Честеменски“: BG16 IORT 7375 3302 0052 03, BIC: IORTBGSF в банка „Инвест Банк“ АД.Депозитната вноска за участие е в размер на 200 лв., вносими по посочената банкова сметка.Краен срок за подаване на документи: до 16:00 часа на 21.10.2021 г., в деловодството наОУ „Кочо Честеменски”, гр. Пловдив, ул. “Севастопол” № 28.Конкурсът ще се проведе на 22.10.2021 г. от 14:00ч. в сградата на ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Севастопол” № 28.Лице за контакт – Васка Налбантова – домакин в ОУ „Кочо Честеменски”, тел. 032/64-30-52; 0879 637 326.