Уважаеми родители,

Във връзка с провеждането на Национално външно оценяване – български език и математика за учениците от VII клас на 16.06.2021г. и на 18.06.2021г. Ви уведомяваме, че документи за записване на приетите ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. в ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив ще се приемат на 17.06.2021 г. и в периода от 21.06.2021 г. до 22.06.2021 г. в деловодството на училището от 08.00 до 16.00 часа. при спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19.

За записване на новоприетите ученици родителите представят следните документи:

1. Заявление за записване на ученик в първи клас за учебната 2021/2022 г. /по образец/. Заявлението се генерира от електронната система за кандидатстване за първи клас в общинските училищата на територията на град Пловдив.

2. Копие от удостоверение за раждане на детето и на братята/сестрите (оригинал за сверяване).

3. Документ от ГРАО за настоящ адрес (само ако не се прилага автоматична проверка).

4. Документ от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП- за детето, кандидатстващо за прием;

5. Копие от Експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50 %.

6. Копия/копие от актовете/акта за смърт на родителите/родителя.

7. Удостоверение за завършена подготвителна група. Задължително в ОРИГИНАЛ.

8. Писмена декларация от родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало Подготвителна група.

9. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство.

10. Писмена декларация, удостоверяваща осиновяването.

На място в деловодството на училището при записване на класираните ученици родителите ще попълнят и декларация- съгласие за съхранение и обработка на личните им данни при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.