Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с организирането на Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ за ученици от I – ХII клас, което ще се проведе на 18.03.2021 г. , при желание от страна на учениците да се явят на състезанието  е необходимо:  

      Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за този ученик да подаде в срок до 05.03.2021 г. до директора на училището, в което учи ученикът:

1.       заявление за участие

2.       декларация за информирано съгласие за публикуване на:

–   резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други);

–    снимки и/или видео с участия на ученика в популяризирането на състезанието.