1.      Дневен режим в начален етап в ОУ”Кочо Честеменски”, гр. Пловдив в условия на обучение от разстояние в електронна среда

1 час 8.00 – 8.20

2 час 8.40 – 9.00

3 час 9.40 – 10.00

4 час 10.20  – 10.40

5 час 11.00 – 11.20

6 час 11.40 – 12.00

7 час 12.20 – 12.40

2        Дневен режим в прогимназиален етап в ОУ”Кочо Честеменски”, гр. Пловдив в условия на обучение от разстояние в електронна среда

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.40 – 9.10

3 час 9.40 – 10.10

4 час 10.20  – 10.50

5 час 11.00 – 11.30

6 час 11.40 – 12.10

7 час 12.20 – 12.50

8 час 13.00 – 13.30

3        Дневен режим за  провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден:

1 час организиран отдих и физическа активност 13.00 – 13.20

2 час организиран отдих и физическа активност 13.30 – 13.50

3 час самоподготовка 14.00 – 14.20

4 час самоподготовка 14.30 – 14.50

5 час занимания по интереси 15.20 – 15.40

6 час занимания по интереси 15.50– 16.10