Уважаеми родители,

Във връзка с провеждането на Национално външно оценяване по математика на учениците от VII клас  в ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив на 17.06.2020г. Ви уведомяваме, че записването на приетите ученици на второ класиране ще се осъществява в деловодството на училището за периода от 18.06.2020г. до 19.06.2020г. вкл. от 08:00 до 16:00 часа при спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19.

За записване на новоприетите ученици родителите представят следните документи:

1. Заявление за записване на ученик в първи клас за учебната 2020/2021г. /по образец/ Заявлението се генерира от електронната система за кандидатстване за първи клас в общинските училищата на територията на град Пловдив.

2. Копие от удостоверение за раждане на детето и на братята/сестрите (оригинал за сверяване).

3. Документ от ГРАО за настоящ адрес ( само ако не се прилага автоматична проверка).

4. Документ от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП- за детето, кандидатстващо за прием;

5. Копие от Експертно решение на ТЕЛК,ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50 %.

6. Копия/копие от актовете/акта  за смърт на родителите/родителя.

7. Удостоверение за завършена подготвителна група. Задължително в ОРИГИНАЛ.

8. Писмена декларация от родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало Подготвителна група.

9. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство.

10. Писмена декларация, удостоверяваща осиновяването.

На място в деловодството на училището при записване на класираните ученици родителите ще попълнят и декларация- съгласие за съхранение и обработка на личните им данни при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.