Във връзка с изпълнение на заповед РД09-706/31.03.2020 гна министъра на образованието и науката Ви информирамe, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година следва да създадете организация за приемане на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (музика и/или физическо възпитание и спорт) от желаещите ученици от Вашето училище в срок от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Всеки седмокласник, желаещ да се яви на изпит за проверка на способностите (по музика и/или спорт), може да го направи по един от следните начини:

– принтиране, попълване на заявлението, полагане на подписите на ученика и родителя, сканиране/снимане и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът;

– при липса на принтер/скенер се допуска попълване на заявлението в word формат и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът, като заявленията се проверяват за коректност и пълнота, принтират се, сканират се в PDF формат и се изпращат до РУО – Пловдив; след отмяна на извънредната епидемична обстановка се създава организация за подписване на принтираните заявления от родителя и ученика.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас и се изпращат придружени с опис в РУО-Пловдив по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/ ) до 17:00 часа на 29.05.2020 г.

Прилагаме Ви образец на заявлението за проверка на способностите във формат Word.

Кодовете на изпитите, които се вписват  в заявлението са както следва: за музика – код 03, за физическо възпитание и спорт – код 06.

В заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по музика  задължително се записва  „Музика – …………… /посочва се какъв инструмент или пеене/“.