1. Обявление

2. Заповед

 

Изх.№ АСД-08-850/06.08.2019г.

Учебно заведение : ОУ “КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ”

код по админ: 1690149

адрес: гр.Пловдив, район “Централен“, ул.“Севастопол“ № 28

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” за учебната 2019г./2020г., съгласно Постановление № 32 от 22.02.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой № 18 от 01.03.2019г. и Постановление № 38 от 01.03.2019г. обнародвано в Държавен вестник брой № 19 от 05.03.2019г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” приета с постановление № 251 на МС от 2016 год. (обн.,ДВ,бр.77 от 2016г.;изм.и доп.,бр.89 от 2016г.,бр 36 и 55 от 2017г. и бр. 43,53 и 97 от 2018г., бр.18 и 19 от 2019г.)

 1. Срокът за набиране на предложенията е от 06.08.2019г. до 14.08.2019г. включително.
 2. Броят на децата попадащи в целевата група по админ в учебното заведение – ОУ „Кочо Честеменски”, гр.Пловдив е 313 (триста и тринадесет).
 3. Учебната година за която ще се извършват доставките е 2019г./2020год.
 4. Максималният брой доставки за учебната година е до 50 (петдесет) доставки по училищна схема „Училищно мляко” и до 46 (четиридесет и шест) доставки за училищна схема „Училищен плод”.
 5. Предложенията се подават лично от участника или надлежно упълномощен негов представител в сградата на ОУ „Кочо Честеменски”, гр.Пловдив, с административен адрес: гр.Пловдив, район „Централен”, ул.”Севастопол” № 28, в канцеларията на училището, ет.1, от 8:30 часа до 16:30 часа.
 6. Участниците могат да подават предложения както отделно за всяка от схемите, така и общо предложение по двете схеми, при спазване на изискванията на Възложителя и на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” (обн.,ДВ,бр.77 от 2016г.;изм.и доп.,бр.89 от 2016г.,бр 36 и 55 от 2017г. и бр. 43,53 и 97 от 2018г., бр.18 и 19 от 2019г.).

Изисквания към кандидатите за участие:

 1. Заявителят да разполага минимум с 1 (един) обект за производство и/или търговия с храни, регистрирани съгласно нормативните изисквания  по чл. 12 от Закона за храните и да представи заверено копие от документ за собственост или наем на обекта, както и заверено копие от удостоверението за регистрацията му от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните).
 2. Заявителят следва да разполага с минимум едно транспортно средство, предназначено за транспорт на хранителни продукти. Доказва се с представяне на договор за покупка/наем/лизинг, копие от талона на автомобила и копие от регистрацията му, съгласно Закона за българска  агенция по безопасност на храните.

За Схема „Училищно мляко” транспортното средство трябва да разполага с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига.

 1. Заявителят да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването по чл.9, ал.1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин – за Схема „Училищен плод”
 2. Заявителят да предостави копие от сертификата за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко”.
 3. Заявителят да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител,който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.2 по Схема „Училищно мляко”
 4. Заявителят да представи  писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство,отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.3 по Схема „Училищно мляко”.
 5. Заявителят да предостави мостри на опаковките на млякото и млечните продукти,които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл.10,ал.1, 3 и 5 за Схема „Училищно мляко”.

* Забележка:  Предложенията получени след крайният срок, не се разглеждат.

Дата: 06.08.2019год.                                           Директор: ……………………………..