ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Основно училище „Кочо Честеменски”, гр.Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: Училищен павилион за продажба на закуски и безалкохолни...