Съобщение

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, т. 7 от Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и заповед № РД09-4465/ 17.11.2021г на министъра на...

ДНЕВЕН РЕЖИМ В ОРЕС

На учениците от I клас до VII клас в ОУ ”Кочо Честеменски” , които ще сеобучават в условия на обучение от разстояние в електронна среда, от 28.10.2021 г. Дневен режим в начален етап в ОУ”Кочо Честеменски”, гр. Пловдив в условия на обучение от разстояние в електронна...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

за организацията на учебния процес  в училищата на територията на общините : Пловдив, Сопот, Асеновград, Марица от четвъртък – 28.10.2021 г.  Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в...

Съобщение

Здравейте, Молим следното съобщениие да бъде качено в сайта на училището. Доставките по училищните схеми“Училищно мляко “ и „Училищен плод“ ще бъдат прекратени от 22.10.2021 г до 04.11.2021 г.включително, същите ще бъдат раздадени в следващи...