Следваме традиции, създаваме мечти!

Новини

Пролетен спортен празник

Уважаеми родители и  ученици,
на вашето внимание представяме компилация със спортни изяви на нашите ученици посветени на пролетния спортен празник на ОУ „Кочо Честеменски“ проведен на 21.05.2020 г.

24 май

 Празник на българската просвета,
култура и славянската писменост
в ОУ „Кочо Честеменски“

Важно

Във връзка с изпълнение на заповед РД09-706/31.03.2020 гна министъра на образованието и науката Ви информирамe, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година следва да създадете организация за приемане на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (музика и/или физическо възпитание и спорт) от желаещите ученици от Вашето училище в срок от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Всеки седмокласник, желаещ да се яви на изпит за проверка на способностите (по музика и/или спорт), може да го направи по един от следните начини:

– принтиране, попълване на заявлението, полагане на подписите на ученика и родителя, сканиране/снимане и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът;

– при липса на принтер/скенер се допуска попълване на заявлението в word формат и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът, като заявленията се проверяват за коректност и пълнота, принтират се, сканират се в PDF формат и се изпращат до РУО – Пловдив; след отмяна на извънредната епидемична обстановка се създава организация за подписване на принтираните заявления от родителя и ученика.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас и се изпращат придружени с опис в РУО-Пловдив по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/ ) до 17:00 часа на 29.05.2020 г.

Прилагаме Ви образец на заявлението за проверка на способностите във формат Word.

Кодовете на изпитите, които се вписват  в заявлението са както следва: за музика – код 03, за физическо възпитание и спорт – код 06.

В заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по музика  задължително се записва  „Музика – …………… /посочва се какъв инструмент или пеене/“.

Онлайн проекти

В условията на дистанционно обучение учениците от 3.“а“ клас под ръководството на своята класна ръководителка г-жа Мариана Иванова и с помощта на своите близки успешно усвоиха работата с програма WriteReader и сами създават интересни електронни книжки за своите проекти. Това стана едно от любимите им занимания.

Събития

1.      Продължителност на провежданите онлайн часове:

*       20  /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – преди обяд.

*    30 /тридесет/ минути за учениците от прогимназиален етап V – VII клас – преди обяд.

*    Продължителност на провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден: 20 /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – след обяд.

2.      Дневен режим начален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.20

2 час 8.30 – 8.50

3 час 9.20 – 9.40

4 час 9.50  – 10.10

5 час 10.20 – 10.40

6 час 10.50 – 11.10

7 час 11.20 – 11.40

3.      Дневен режим прогимназиален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.40 – 9.10

3 час 9.40 – 10.10

4 час 10.20  – 10.50

5 час 11.00 – 11.30

6 час 11.40 – 12.10

7 час 12.20 – 12.50

 8 час 13.00 – 13.30

1.      Дневен режим на  провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден:

1 час самоподготовка 14.00 – 14.20

2 час самоподготовка 14.30 – 14.50

3 час занимания по интереси 15.00 – 15.20

4 час занимания по интереси 15.30  – 15.50

Съобщение

На 05.09.2019г. /четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на V „В“ клас.
На 09.09.2019г. /понеделник/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на на V „А“, „Б“ и „Г“ клас.

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Екипът на ОУ „Кочо Честеменски“ Ви кани на родителска среща,
която ще се проведе на 02 септември 2019 г. от 18.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ ЗА НВО,  ДА БЪДАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО НА 17.06.2019г  И 19.06.2019г В 8.30ч.

ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДЕ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА И ЛИЧНА КАРТА.