Следваме традиции, създаваме мечти!

Новини

Заповед

Заповед относно заявител по cxема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ в ОУ „Кочо Честеменски“,  гр.Пловдив за учебната  2019г./2020год.

Пролетна поляна след стъпки по интерактивния под

Децата от подготвителна група на ОУ „Кочо Честеменски“ ще учат в магическа среда чрез уникалния образователен инструмент, закупен със средства по общинската програма за модернизация.

Представете си, че там откъдето минете, се появява пролетна ливада, пеперуди или пък морско дъно, а ако има килим от листа, при преминаване те се отдръпват. Истинска емоция предизвикват и цветята, които разцъфват щом стъпите по пода.

В тази магическа среда ще се обучават наесен децата от подготвителна група на ОУ „Кочо Честеменски“. Училището спечели проект по общинската програма за модернизация на учебния процес, който предвижда инсталирането на интерактивен под за най-малките. Съфинансирането от страна на общината е малко над 11 000 лева, останалата половина е от училищния бюджет. От 2016 година Община Пловдив подпомага внедряването на технологии за образователна цел чрез програмите си за дигитализация и модернизация.

Уникалният образователен инструмент се състои от компютър, проектор, комплект от сензори за движение и стойка за монтаж на тавана с различни приложения под формата на игри, с които децата учат, докато се забавляват. Интерактивният под реагира на движение по него и дава възможност за общуване в реално време. Подът може да поддържа едновременно около 30 допира. С помощта на компютър могат да се използват различни ефекти, като пъзел от плодове, есенен листопад, насекоми, ледени кубчета, футбол, пиано.

Учителят може да избира измежду голям набор от ефекти спрямо темата на урока или заниманието. Така децата не само учат, но и се забавляват, развиват наблюдателност, работа в екип, като същевременно подобряват своите двигателни умения.

За възможностите, които дава образователният инструмент, учителите ще бъдат обучени на 27 август, когато ще се монтира и устройството. ОУ “Кочо Честеменски” е сред четирите пилотни пловдивски училища, които се включиха в проекта за добавена и виртуална реалност на Център за творческо обучение.

http://u4avplovdiv.com

Обява за участие в схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

1. Обявление

2. Заповед

 

Изх.№ АСД-08-850/06.08.2019г.

Учебно заведение : ОУ “КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ”

код по админ: 1690149

адрес: гр.Пловдив, район “Централен“, ул.“Севастопол“ № 28

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” за учебната 2019г./2020г., съгласно Постановление № 32 от 22.02.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой № 18 от 01.03.2019г. и Постановление № 38 от 01.03.2019г. обнародвано в Държавен вестник брой № 19 от 05.03.2019г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” приета с постановление № 251 на МС от 2016 год. (обн.,ДВ,бр.77 от 2016г.;изм.и доп.,бр.89 от 2016г.,бр 36 и 55 от 2017г. и бр. 43,53 и 97 от 2018г., бр.18 и 19 от 2019г.)

 1. Срокът за набиране на предложенията е от 06.08.2019г. до 14.08.2019г. включително.
 2. Броят на децата попадащи в целевата група по админ в учебното заведение – ОУ „Кочо Честеменски”, гр.Пловдив е 313 (триста и тринадесет).
 3. Учебната година за която ще се извършват доставките е 2019г./2020год.
 4. Максималният брой доставки за учебната година е до 50 (петдесет) доставки по училищна схема „Училищно мляко” и до 46 (четиридесет и шест) доставки за училищна схема „Училищен плод”.
 5. Предложенията се подават лично от участника или надлежно упълномощен негов представител в сградата на ОУ „Кочо Честеменски”, гр.Пловдив, с административен адрес: гр.Пловдив, район „Централен”, ул.”Севастопол” № 28, в канцеларията на училището, ет.1, от 8:30 часа до 16:30 часа.
 6. Участниците могат да подават предложения както отделно за всяка от схемите, така и общо предложение по двете схеми, при спазване на изискванията на Възложителя и на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” (обн.,ДВ,бр.77 от 2016г.;изм.и доп.,бр.89 от 2016г.,бр 36 и 55 от 2017г. и бр. 43,53 и 97 от 2018г., бр.18 и 19 от 2019г.).

Изисквания към кандидатите за участие:

 1. Заявителят да разполага минимум с 1 (един) обект за производство и/или търговия с храни, регистрирани съгласно нормативните изисквания  по чл. 12 от Закона за храните и да представи заверено копие от документ за собственост или наем на обекта, както и заверено копие от удостоверението за регистрацията му от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните).
 2. Заявителят следва да разполага с минимум едно транспортно средство, предназначено за транспорт на хранителни продукти. Доказва се с представяне на договор за покупка/наем/лизинг, копие от талона на автомобила и копие от регистрацията му, съгласно Закона за българска  агенция по безопасност на храните.

За Схема „Училищно мляко” транспортното средство трябва да разполага с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига.

 1. Заявителят да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването по чл.9, ал.1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин – за Схема „Училищен плод”
 2. Заявителят да предостави копие от сертификата за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко”.
 3. Заявителят да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител,който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.2 по Схема „Училищно мляко”
 4. Заявителят да представи  писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство,отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.3 по Схема „Училищно мляко”.
 5. Заявителят да предостави мостри на опаковките на млякото и млечните продукти,които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл.10,ал.1, 3 и 5 за Схема „Училищно мляко”.

* Забележка:  Предложенията получени след крайният срок, не се разглеждат.

Дата: 06.08.2019год.                                           Директор: ……………………………..

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Екипът на ОУ „Кочо Честеменски“ Ви кани на родителска среща,
която ще се проведе на 02 септември 2019 г. от 18.00 часа.

Уважаеми родители,

На място в деловодството на училището всеки ден от 08.00 до 16.00 часа може да се запознаете лично с разпределението по класове на учениците, приети в първи клас за учебната 2019/2020 г. в ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив.

Събития

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Екипът на ОУ „Кочо Честеменски“ Ви кани на родителска среща,
която ще се проведе на 02 септември 2019 г. от 18.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ ЗА НВО,  ДА БЪДАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО НА 17.06.2019г  И 19.06.2019г В 8.30ч.

ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДЕ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА И ЛИЧНА КАРТА.

27.05.2019 г. Неучебен ден

Поради провеждане на избори 27 май 2019 г. ще бъде неучебен и неприсъствен за всички ученици и деца от ПГ в ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив. Учебните занятия ще започнат на 28.05.2019 г. от  08.00 часа.

Заповед – ТУК

Съобщение

Дните от 26.04.2019г. до 29.04.2019г. вкл. за неучебни и неприсъствени за всички  ученици, деца от ПГ, за всички учители и служители от ОУ „Кочо Честеменски“ , гр. Пловдив по повод честване на Възкресение Христово.

На 30.04.2019г. ще се проведе пролетен спортен празник. Всички ученици да бъдат в двора на училището в 8.30ч.

Официални почивни дни са и дните 01.05. 2019г. и 06.05.2019г.

„Ден на отворените врати“

На 13.04.2019 г. /събота/ от 10.00 часа ще се проведе Ден на отворените врати за деца и родители на бъдещи първокласници.

От Ръководството на ОУ “Кочо Честеменски“